PRIVACY & COOKIES VERKLARING

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. We maken helder welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. We leggen je ook uit hoe je jouw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat jij hier goed van op de hoogte bent en raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Artikel 1. Bedrijfsgegevens

De besloten vennootschap Broeren & Das Bouwbedrijf B.V., gevestigd te (5504 HA) Veldhoven aan de Dorpstraat 25, vertegenwoordigd door de heer R. Broeren en de heer J. Das, is verwerkingsverantwoordelijke. Deze privacyverklaring verschaft informatie over de gegevens die we verwerken van de betrokkenen die onze website bezoeken, onze diensten afnemen en van de betrokkenen die bij ons solliciteren. Wij vinden het belangrijk er voor te zorgen dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Wij, Broeren & Das Bouwbedrijf, gaan zorgvuldig om met jouw gegevens en zorgen ervoor dat elke verwerking van jouw gegevens voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacyverklaring vind je altijd op www.broerendasbouwbedrijf.nl. Broeren & Das Bouwbedrijf raadt je aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. In de privacyverklaring wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 16 mei 2018.

Artikel 2. Persoonsgegevens

Broeren & Das Bouwbedrijf verwerkt persoonsgegevens van jou, omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens aan ons verstrekt.

Wij verzamelen jouw gegevens vanaf het moment dat je jouw gegevens invult of achterlaat op onze website, je jezelf inschrijft op onze vestiging of je op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.

We kunnen ook gegevens van jou verzamelen indien jij deze hebt geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat jij geïnteresseerd zou zijn in werkgerelateerde dienstverlening. In dat geval zullen we je benaderen of je interesse hebt om gebruik te maken van onze dienstverlening conform onze voorwaarden en met inachtneming van deze privacyverklaring. Heb je geen interesse dan kunnen wij relevante gegevens van je verwerken om jouw wens niet door ons benaderd te worden, te kunnen honoreren.

De persoonsgegevens die wij van jou verwerken in het kader van onze dienstverlening is voor een deel verplicht, zodat wij onze dienstverlening ter beschikking kunnen stellen. In het geval dat het gaat om aanvullende gegevens welke voor ons wenselijk zijn om onze dienstverlening beter af te kunnen stemmen op jouw wensen, zullen deze gegevens ook worden bewaard. Deze aanvullende gegevens kunnen ook worden gevraagd om te voldoen aan eventuele specifieke vragen of verplichtingen vanuit onze opdrachtgevers. Indien u gegevens aan Broeren & Das Bouwbedrijf verstrekt, bent u zelf verantwoordelijk voor de juistheid en de relevantie van deze gegevens.

Broeren & Das Bouwbedrijf verzamelt en bewaart de volgende gegevens van jou:

Voor- en achternaam;
Adresgegevens;
Telefoonnummer;
Andere contactgegevens;
Bouwtekeningen;
E-mailadres;
Bankrekeningnummer;
Bedrijfsnaam;
Uittreksel KvK (indien van toepassing);
Factuuradres.

Op het moment dat u voor Broeren & Das Bouwbedrijf kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt, worden de navolgende aanvullende gegevens gevraagd:

Nationaliteit;
Burgerservicenummer;
Geslacht;
Geboortedatum;
Geboorteplaats;
Identiteitsbewijs;
Curriculum vitae (indien van toepassing);
Werkvergunning;
Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie.

Broeren & Das Bouwbedrijf is verplicht om het Burgerservicenummer van jou te verwerken op grond van de Wet op de loonbelasting 1964.

Artikel 3. Bijzondere- en strafrechtelijke persoonsgegevens

Broeren & Das Bouwbedrijf verwerkt bijzondere persoonsgegevens van jou omdat jij gebruikt maakt van onze diensten en omdat jij deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Burgerservicenummer.

Artikel 4. Verwerkingsdoelen/ rechtmatige grondslag
De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

Personeelsadministratie;
Om te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is en om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
Doen van aanbiedingen en/of verstrekken van informatie, nadat je hier toestemming voor hebt gegeven middels een zogenaamd opt-in akkoord;
Maken van bouwtekeningen, anderszins (optische) voorstellen;
Om een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;
Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole;
Verzenden van een nieuwsbrief en/of reclame;
Uitvoeren van de dienstverleningsovereenkomst;
Garanties en onderhoud;
Voor kwaliteitsdoeleinden zoals certificeringen;
Om eventuele subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen;
Beveiliging en optimalisering van de website (bijv. voor het vastleggen van IP-adressen).

In het geval van een arbeidsovereenkomst:

Voor het bevorderen van je persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid (training, opleiding en testen).

Broeren & Das Bouwbedrijf verwerkt persoonsgegevens op basis van de grondslag ‘uitvoering overeenkomst’. In sommige gevallen zal er expliciet toestemming worden gevraagd, waardoor er tevens op basis van de grondslag ‘toestemming’ wordt verwerkt.

Artikel 5. Bewaartermijn
Broeren & Das Bouwbedrijf zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

verzenden nieuwsbrief en/of aanbiedingen: twee jaar;
telefonisch contact: twee jaar;
informeren over wijzigingen van diensten: twee jaar;
administratie B.V.: wettelijke bewaartermijn, denk aan:
Debiteuren- en crediteuren: 7 jaar;
Voorraadadministratie: 7 jaar;
In- en verkoopadministratie: 7 jaar;
De loonadministratie: 7 jaar;
E-mails welke betrekking hebben op de bedrijfsvoering: 7 jaar;
Gegevens van onroerende zaken en rechten op onroerende zaken: 10 jaar.

Voor de persoonsgegevens waarvoor wettelijke bewaartermijnen gelden houdt Broeren & Das Bouwbedrijf zich aan de wettelijke bewaartermijnen, waaronder de bewaartermijnen zoals bepaald door de Belastingdienst.

Artikel 6. Delen met derden

Broeren & Das Bouwbedrijf verstrekt jouw gegevens aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Mochten wij jouw gegevens om andere redenen verstrekken aan derden dan zijn wij verplicht om jou eerst toestemming te vragen. Met organisaties die jouw gegevens verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Broeren & Das Bouwbedrijf blijft eindverantwoordelijk voor deze verwerking(en).

De volgende persoonsgegevens worden in ieder geval verstrekt aan derden:

Voor- en achternaam, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres, bouwtekeningen worden doorgegeven aan onderaannemers/ toeleveranciers, om de diensten naar jouw wens uit te kunnen voeren en om concrete offertes te kunnen ontvangen. Broeren & Das Bouwbedrijf werkt met verschillende specialisten om projecten op een zo efficiënt mogelijke manier te kunnen bewerkstelligen.

Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres, het bankrekeningnummer en het Burgerservicenummer worden doorgegeven aan Microloon, aanbieder van loonadministratie software, omdat dit nodig is om de loonadministratie te kunnen verwerken.

Bedrijfsnaam, -adresgegevens en de jaarcijfers worden doorgegeven aan de Kamer van Koophandel, omdat de jaarcijfers gedeponeerd dienen te worden.

Artikel 7. Beveiliging
Broeren & Das Bouwbedrijf neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende beveiligingsnormen.

Indien je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik zijn, dan kunt u contact opnemen met Broeren & Das Bouwbedrijf, contactpersoon: de heer R. Broeren of de heer J. Das.

Artikel 8. Rechten van betrokkenen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen en/of bezwaar te maken. Maak hiervoor een afspraak bij Broeren & Das Bouwbedrijf met de heer R. Broeren of de heer J. Das. Het indienen van een klacht is mogelijk bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook heb je altijd de mogelijkheid om je toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken. Hiervoor dien je ook een afspraak bij Broeren & Das Bouwbedrijf B.V. te maken met de heer R. Broeren of de heer J. Das. Het is belangrijk dat je je kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die je wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van jou zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Artikel 9. Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Iedere persoon die bij ons werkzaam is en toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald.
In het geval wij gebruik maken van de diensten van derden, maken wij in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen.

Artikel 10. Cookies
Broeren & Das Bouwbedrijf gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk om de website beter te laten functioneren en om het gebruik van de website makkelijk te maken.

Wij gebruiken de navolgende cookies:

Google Analytics cookies

Onze website maakt voor analyse doeleinden gebruik van Google Analytics. Dit is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies om te analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van uw bezoekinformatie door Google. Hierbij worden geen persoonsgegevens verwerkt.

Analytics gegevens worden 26 maanden bewaard voordat deze automatisch worden verwijderd. De bewaarperiode wordt gereset na een nieuwe gebeurtenis. Oftewel, als u onze site opnieuw bezoekt wordt het moment dat de gegevens worden verwijderd weer met 26 maanden opgeschort.

Google Inc. voldoet aan de richtlijnen uit de AVG (GDPR). We wijzen u derhalve ook op de algemene voorwaarden van Google Inc.

Permanente cookies

Met behulp van een permanente cookie kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken.

Sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Social media cookies

Op onze website vind je buttons waarmee je onze berichten of webpagina’s kunt promoten op social media. Denk aan het ‘liken’ via Facebook of een ‘tweet’ versturen via Twitter. Deze buttons werken via stukjes code die van de social media platformen zelf afkomstig zijn. Via deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. De social media platformen geven in hun privacyverklaringen aan wat ze via de cookies met jouw gegevens doen.

Tracking cookies

Met jouw toestemming plaatsen wij een cookie op jouw apparatuur, welke kan worden opgevraagd zodra je een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat je naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Artikel 11. Nieuwsbrief en aanbiedingen

Je kunt je aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Zo blijf je op de hoogte van onze aanbiedingen, acties en ons nieuws. We hebben algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stellen we samen op basis van je gegevens. Dat maakt de nieuwsbrief interessanter voor je. Wil je geen nieuwsbrieven van ons meer ontvangen, meld je af door een e-mail te sturen naar info@broerendasbouwbedrijf.nl.

Artikel 12. Wijzigingen
Broeren & Das Bouwbedrijf zal deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Wij raden u aan om van tijd tot tijd onze website in de gaten te houden voor de meest recente versie.

VERBOUWEN

Verbouwwerkzaamheden zijn bouwkundige aanpassingen in uw woning of bedrijfsruimte om het woon- en/of werkgenot te verhogen.
Hierbij kunt u onder andere denken aan:

  • Uitbouw, zoals een serre of erker.
  • Aanbouw, zoals een garage of carport.
  • Opbouw, zoals een extra verdieping, dakopbouw of dakkapel.
  • Bouwkundig herinrichten.


In de meeste situaties blijft u als opdrachtgever wonen en/of werken in het gebouw. Wij zorgen er voor dat u zo min mogelijk hinder heeft van de werkzaamheden en zullen deze volgens een strakke planning en in goed en systematisch overleg uitvoeren.